Nationella styrdokument

Den nya gymnasieförordningen

Den 1 februari 2011 trädde en ny gymnasieförordning (SFS 2010:2039) i kraft. Förordningen ska tillämpas på utbildning som påbörjades HT 2011 För utbildningar som började före den 1 juli 2011 gäller den gamla gymnasieförordningen.

Skollagen

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet samt om vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen.
Läs mer om skollagen på Skolverkets hemsida »

Kursplaner och betyg

Med Gy 11 kom en ny betygsskala, nya läroplaner, kursplaner och betygskriterier.
Läs mer om kursplaner och betyg på Skolverkets hemsida »

Dela: