Till innehåll på sidan

Matematik

På Södra Latin är pedagogerna organiserade i ämnesarbetslag. Samtliga tiotalet matematiklärare sitter i ett arbetsrum. Möjligheter och utmaningar i den lokala matematikundervisningen diskuteras i ett öppet och prestigelöst ständigt pågående samtal.

I denna miljö har under tiotalet år flera utvecklingsprojekt vuxit fram. Projekten har bedrivits i grupp där samtliga matematiklärare på skolan deltagit. Skolledningen och utbildningsförvaltningen har i olika former bidragit med stöd och finansiering.  

Bedömning utan poäng

“Hur avspeglar sig Skolverkets betygskriterier i bedömningen och poängsättning av prov i matematik?” Frågor med denna innebörd ställdes av en av våra naturklasser läsåret 2004/2005. Vi konstaterade att det ärliga svaret nog var: “Inte tillräckligt tydligt.”

Ett systematiskt utvecklingsarbete inleddes. Målet var minskat fokus på det totala antalet poäng och att i stället ge tydligare signaler om inom vilka kunskapsområden och förmågor den enskilda eleven borde arbeta mer med. Mer av formativ bedömning, med andra ord.

Det matrisbaserade redovisningssystem som projektet ledde fram till kom att användas och vidareutvecklas under flera år lokalt och fick även spridning utanför skolan. Det sätt att redovisa poäng som numera används i de nationella provens bedömningsanvisningar, har många drag gemensamma med Södra Latins tidigare utvecklade system.

Idén har också används i en avhandling av Andreia Balan, läs den HÄR >

Vid matematikbiennalen i Stockholm 2008 presenterade några av Södra Latins matematiklärare projektet, se HÄR >

Ett nytt sätt att introducera logaritmer

Samarbetet kring “Bedömning utan poäng” gav mersmak. Matematiklärargruppen sökte efter nya utvecklingsområden. Skolledningen beviljade en dags konfererande på en kursgård, där idén växte fram om samarbete och gemensamma riktlinjer för lektionsupplägg för kursmoment som allmänt uppfattades som särskilt konceptuellt utmanande. Inspirationen från särskilt japansk tradition och “lesson studies” var stark. I en iterativ process av gemensamt utformade manus, dokumenterade lektioner, utvärderingar och revisioner utformas lektionsplaner med stort inslag av konstruktiv problemlösning för eleverna.

Det ämne som valdes var logaritmer. Logaritmer som koncept uppfattas allmänt som ett av de svåraste av de moment som en majoritet av eleverna på de studieförberedande gymnasieprogrammen möter. Utvecklingsprojektet fick så småningom stöd av utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och kom också att utgöra en del i en av våra lärares forskarutbildning. Vid matematikbiennalen i Umeå 2014 presenterade Södra Latins matematiklärare bland annat ett färdigt manusmaterial för fem undervisningspass om logaritmer.

Mer att läsa/se:
Pedagog Stockholm
Filmad presentation av projektet

Lektionsaktiviteter med datoranvändning

Det senaste utvecklingsprojektet för Södra Latins matematiklärare handlar om matematikundervisning och IKT (informations och kommunikationsteknik). Någon gång under 2015 kommer sannolikt alla elever vid Södra Latin att tilldelas var sin bärbar dator. Hur använder man bäst denna resurs för att utveckla matematikundervisningen? Det finns gott om kreativt och inspirerande material på nätet, men när det gäller färdiga moment som på ett enkelt och utvecklande sätt passar in i den svenska gymnasieutbildningen framstår urvalet som mer begränsat, särskilt för de inledande kurserna.

Sedan höstterminen 2014 arbetar Södra Latins matematiklärare gemensamt för att ta fram lektionsaktiviteter med datorer för gymnasiekursen Matematik 1b. Aktiviteterna utformas för det i matematikundervisningssammanhang populära gratisprogrammet Geogebra. Utvecklingsprojektet bedrivs med stöd av utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

E-math

Under 2011-2013 deltog en naturvetarklass och dess matematiklärare i ett annat forskningsprojekt kring matematikundevisning och datorer. Projektet E-math leddes av forskare vid Åbo Akademi, finansierades av EU och involverade undervisningsgrupper i Helsingfors, Mariehamn, Stockholm och Tallinn.

Undervisningen bedrevs med särskilt utvecklade interaktiva datorbaserade läromedel. För att redovisa matematisk problemlösning på dator användes ett redovisningsspråk kallat “strukturerad härledning”, med tydliga inslag från formell logik.      

Mer om projektet i stort:
E-math

Mer om Södra Latins del i e-math:
Pedagog Stockholm

Dela:
Kategorier: